اطلاعیه متقاضیان شرکت در آزمونهای تستی و تشریحی

فایل ضمیمه را مشاهده نمایید 
پیوست ها:
دانلود این فایل (970721-اطلاعيه 1.pdf)970721-اطلاعيه 1.pdf[ ]139 Kb