Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 03 اسفند 1398

امتحانات تستی بهمن و اسفند ماه سال 97

امتحانات تستی بهمن و اسفند ماه سال 97 مربوط به دوره های B1وB2 که امتحانات آنها در مرکز آزمون برگزار می گردد