شرکت در امتحانات تشریحی

اطلاعیه


ثبت نام شرکت در امتحانات تشریحی ماژولهای 7 و 9 و 10


پس از انتخاب امتحانات تشریحی امکان استرداد وجه واریزی و انصراف از امتحان امکان پذیر نمی باشد