Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 15 تیر 1399

نحوه برگزاری آزمون پایان ترم در نیم سال دوم سال تحصیلی 98-99

با عنایت به صورتجلسه شورای آموزشی مورخ 26/3/99 در خصوص نحوه برگزاری و ارزیابی دانشجویان در امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

  1. مقرر گردید امتحانات به صورت غیرحضوری برگزار گردد.
  2. نحوه ارزیابی دانشجویان می تواند به یکی یا ترکیبی از روش های زیر باشد:
تشریحی، تستی و تشریحی- تستی و شفاهی ( با نظر استاد و پس ازهماهنگی با گروه آموزشی، اطلاع رسانی به دانشجویان انجام می شود)

  1. دانشجویان می بایست تمهیدات لازم را جهت ایجاد یک راه اینترنتی ارتباطی امن و مطمئن برای برگزاری امتحان بیندیشد و 15 دقیقه قبل از آزمون ،آمادگی کامل برای شروع آزمون داشته باشد.
  2. امتحانات مطابق با روز و ساعات اعلام شده در سایت دانشکده برگزار می گردد.
                                                                  اداره خدمات آموزشی

                                                                              27/3/99