برنامه هفتگی دانشجویان الکترونیک و مخابرات هواپیما

برنامه هفتگی دانشجویان الکترونیک و مخابرات هواپیما برای نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 پیوست می باشد.