Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 04 مهر 1400

اطلاعیه فوری (ثبت نام کارنامه سلامت روان)

با عنایت به اجرای الکترونیک طرح کشوری کارنامه سلامت روان دانشجویی و الزام دانشجویان فعال برای تکمیل فرم سلامت روان، از دانشجویان گرامی تقاضا می شود از تاریخ 15 شهریور 1400 به آدرس زیر مراجعه و فرم مرتبط را تکمیل نمایید