اطلاعیه شماره 1 در خصوص دانشجویان ورودی سال 1400

.جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه 1.docx)اطلاعیه 1.docx[ ]12 Kb