Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

جمعه, 08 مهر 1401

لیست دروس حذف شده پس از حذف و اضافه

.جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (حذفی حذف و اضافه.docx)حذفی حذف و اضافه.docx[ ]13 Kb