تغییر مدرس و ساعات ارائه درس برنامه نویسی کامپیوتر

به اطلاع می رساند مدرس گروه یک درس برنامه نویسی کامپیوتر (کد درس 342020) از خانم شهلا سلیمانی به خانم دکتر اکبری تغییر یافت. در ضمن، ساعات ارائه این درس به روزهای سه شنبه از ساعت 10 تا 12 و 13 تا 15 منتقل شده است.
با تشکر
مدیر گروه آموزش کامپیوتر