لیست دروس حذف شده پس از حذف و اضافه نیمسال 1401-1400

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید