اطلاعیه در خصوص تحویل مدارک دانشجویان 99و 1400

.جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید