وسایل مورد نیاز خوابگاه

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.