Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 18 مرداد 1401

اطلاعیه استفاده از خوابگاه جهت دانشجویان ورودی های سال 1400

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه.pdf)اطلاعیه.pdf[ ]196 Kb