Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 07 خرداد 1402

زمانبندی اسکان در خوابگاه جهت دانشجویان ورودی 1400 و قبل از آن

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه.jpg)اطلاعیه.jpg[ ]91 Kb