Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 06 ارديبهشت 1396

به روز رسانی دستگاه های شبیه ساز پرواز متناسب با هواپیماهای جدید

به فایل ضمیمه مراجعه نمایید