اخذ پروژه درترم تابستان

اخذ پروژه درترم تابستان
آندسته از دانشجوياني كه قصد اخذ پروژه در ترم تابستان را دارند بايد تا تاريخ 92/04/25  مراحل ثبت پروژه  ، تكميل فرمها و اخذ امضاء فرمهايشان به پايان رسيده باشد.
لطفاً جهت تكميل فرم ثبت نام  به سايت دانشكده مراجعه فرماييد.