Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 12 فروردين 1402

دوره های آموزشی تخصصی

لیست دوره های آموزشی تخصصی واحد دوره های آزاد به شرح زیر است:
  1. خدمات فروش بلیط-دوره مقدماتی
  2. خدمات فروش بلیط-دوره پیشرفته