Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 08 آذر 1401

دوره های آموزشی تخصصی

لیست دوره های آموزشی تخصصی واحد دوره های آزاد به شرح زیر است:
  1. خدمات فروش بلیط-دوره مقدماتی
  2. خدمات فروش بلیط-دوره پیشرفته