ثبت نام پروژه در ترم زمستان (2-92)

باطلاع مي رساند ، آندسته از دانشجوياني كه قصد اخذ پروژه در ترم زمستان را دارند تا 30 بهمن ماه 1392  بايد مراحل اخذ را به پايان برده و نامشان در پژوهش ثبت شده باشد.
لذا فرمهاي ثبت نام و ارزشيابي را از سايت دانشكده دانلود نموده ، فايل الكترونيكي پر شده را به همراه پرينتهاي امضاء شده،  به  دفتر پژوهش تحويل نمايند.
لازم به ذكر است درخواست هايي كه بعد از اين تاريخ به پژوهش ارسال گردد براي ترم بعد ثبت خواهد گرديد.


واحد پژوهش