ششمين سمینار علمی- تخصصی دانشکده - خرداد 91ششمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.

عنوان:

"سامانه ايجاد جدائي پروازي از داخل كابين" “(Airborne Separation Assistance System (ASAS”

سخنران: استاد محسن سعادتي مقدم

كارشناس آموزش


زمان: روز دوشنبه مورخ  17/7/1391  از ساعت 12:30  لغايت 13:30  
مکان: آمفی تئاتر دانشکده                                      

 واحد پژوهش