چهاردهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده - اسفند 92چهاردهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.

عنوان:

" طراحي مدل فيزيكي و رياضي (ديناميك پرواز ) اجسام پرنده (شبيه سازهاي هواپيما)"
“Physical and Mathematical Modeling of Flying Objects (flight simulator)"

سخنران: آقاي دكتر اصغر فرشباف


زمان: يكشنبه  مورخ 92/12/04 از ساعت 11:30  لغايت 12:30
مکان: آمفی تئاتر دانشکده                        

 

واحد پژوهش