Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 05 اسفند 1398

پرسشنامه سنجش سلامت

جهت تکمیل فرم ذیل لطفاً از مرورگر اینترنتی مازیلا یا Firfox استفاده نمایید

جهت ارائه خدمات بهتر لطفاً با دقت و صداقت پاسخ دهید

نام و نام خانوادگی (*)
Please let us know your name.

شماره دانشجویی(*)
Please let us know your ID.

رشته تحصیلی(*)
Please write a your type of course.

ورودی (*)
Please write a subject for your message.

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

در يك ماه گذشته ؛ زندگي ام پر شور وشوق بوده است(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

بعضی افراد در زندگی بی هدف و سرگردان هستند اما من جز آن ها نیستم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در یک ماه گذشته خوشحال و ذوق زده بوده ام (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

احساس می کنم دستاورد مهمی برای عرضه به جامعه دارم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در یک ماه گذشته زندگی ام سرشار از شادی بوده است(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

زندگی ام را به خوبی اداره می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در یک ماه گذشته احساس آرامش و آسودگی داشته ام(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در کل از زندگی ام راضی هستم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در یک ماه گذشته سرحال و باحوصله بوده ام(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

فکر می کنم فعالیت هایم نتایج ارزشمندی برای دیگران در بر دارد(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در یک ماه گذشته از زندگی ام خشنود بوده ام(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

دوستی های من پایدار است(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ارزشمندی می کنم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

از یک ماه گذشته تا به امروز احساس می کنم مضطربم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز به دلیل ترس از آلودگی به دفعات اقدام به شستشو نظافت می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز دستپاچه شدن در حضور دیگران باعث می شود تا از صحبت با دیگران بپرهیزم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز شب ها چندین بار ناخواسته از خواب بیدار می شوم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تابه امروز به آینده ی تحصیلی ام امیدوارم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز اغلب بی دلیل دلشوره دارم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز بیش از اندازه وقتم را صرف شستشو می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز از صحبت در حضور جمع پرهیز می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز به راحتی خوابم می برد (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز زندگی برایم بی ارزش است (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز درباره ی چیزی که واقعا مهم نیست بیش از حد نگرانم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز پس از بستن شیر آب و گاز و قفل کردن در مرتب آن ها را چک می کنم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

 

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

از یک ماه گذشته تا به امروز نگرانم که مبادا مجبور به ارایه ی کنفرانس شوم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز چندین شب دو سه ساعت زودتر از موعد از خواب بیدار شده ام و دیگر خوابم نبرده است (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز هیچ چیزی باعث خوشحالی من نمی شود(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز همیشه نگرانم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز به نظر دیگران من یک آدم وسواسی هستم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز از صحبت کردن با افراد صاحب قدرت و مقام اجتناب می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز بدون دلیل در حین خواب وحشت زده می شوم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امرزو احساس ناامیدی می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز نوعی احساس ترس دارم گویی واقعه ای هولناک در شرف وقوع است (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از کی ماه گذشته تا به امروز از ریخت و پاش اطراف وسرسری گرفتن دیگران ناراحت می شوم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز نگرانم که مبادادر حضور دیگران از من انتقاد شود(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز خوابم نامنظم است (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

از یک ماه گذشته تا به امروز احساس غمگینی می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز احساس بیقراری می کنم گویی باید مدام در حرکت باشم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز برای اینکه کارها را درست انجام بدهم مجبورم خیلی کند کار کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز از انجام هر کاری در حضور غریبه ها اجتناب می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

از یک ماه گذشته تا به امروز خواب هایی می بینم که مرا آشفته می کند(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

تکالیف درسی را با بی حوصلگی و کسالت انجام می دهم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در جلسه ی امتحان تپش قلبم بالا است(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

جو خانواده ی ما آرام است (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

دوست دارم تمامی کارهایم را بی عیب و نقص انجام دهم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

فکر می کنم آدم منزوی و گوشه گیری هستم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

تلاش می کنم مذهب را در تمام وجوه زندگی ام وارد کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

معمولا در مواجهه با مشکلات می توانم چندین راه حل پیدا کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در مواقع اضطراری فردی را دارم که زود به کمک من بشتابد(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

احساس پوچی می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

انگیزه ای برای مطالعه ندارم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

به پیامدهای شکست در امتحان فکر می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

خانواده ای گرم و صمیمی دارم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

وقتی کاری را شروع می کنم تا اتمام آن احساس راحتی نمی کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

به آینده زندگی خودم امیدوارم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

پایه و اساس زندگی من مبتنی بر اعتقادات مذهبی است (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

می توانم از عهده ی مشکلاتم برآیم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

کسی را دارم که بتوانم شادی ها و غم هایم را با او در میان بگذارم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

همه مرا طرد کرده اند (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

 

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

مطالعه کمتر از قبل برایم لذت بخش است (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

فکر کردن به تکالیف درسی و پروژها بیش از سایر دانشجویان نگرانم می کند (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

اعضای خانوده ی ما سعی درحل مشکلات یکدیگر دارند (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

برای خودم معیارها و استانداردهای خیلی بالایی در نظر می گیرم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

دلایل زیادی وجود دارد که به خاطر آن ها زندگی کنم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

مذهب به بسیاری از پرسش هایم درباره ی معنای زندگی پاسخ می دهد (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

اطمینان دارم که می توانم به خوبی از پس اتفاقات غیر منتظره برآیم(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

افرادی را می شناسم که در رویارویی با مشکلات زندگی از آن ها کمک فکری بگیرم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

حتی با سعی و تلاش هم نمی توانم وضعیتم را بهبود بخشم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

انجام تکالیف درسی از عهده ی من خارج شده است (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

نگرانم که نتوانم انتظارات اساتیدم را براورده سازم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

اعضای خانوده ی ما می توانند درمورد مسایل خانواده به راحتی اظهار نظر کنند (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

احساس می کنم بایستی از هر حیث درست عمل کنم تا تایید دیگران را به دست آورم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

زندگی ارزشمندی دارم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

دوست دارم درباره ی مذهب بیشتر بدانم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

به پشتوانه ی توانایی هایم می توانم به هنگام سختی ها آرامش خود را حفظ کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در موقعیت های دشوار شخصی را دارم که پشتیبانم باشد (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

معمولا احساس تنهایی و بی پناهی می کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در حین مطالعه مدام حواسم پرت می شود(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

می ترسم عملکرد تحصیلی ام با انتظارات والدینم فاصله زیادی داشته باشد(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در خانواده ی ما ایرادگیری زیاد است (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

احساس می کنم هر کاری را باید به بهترین نحو انجام دهم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

فکر می کنم اوضاع زندگی ام روز به روز بهتر می شود(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

امتیازات هر گزینه

1- كاملا مخالفم     2- مخالفم     3- تا حدي مخالفم      4- تا حدي موافقم      5- موافقم         6- كاملاً موافقم

برایم مهم است که بخشی از وقتم را صرف تامل و تفکر در مورد مذهب بکنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

به تجربه دریافته ام که می توانم از عهده ی مشکلات برایم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

کسی را دارم که واقعا قدر مرا بداند(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

حال و حوصله ی انجام فعالیت های معمولم را ندارم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

مضطربم نتوانم به خوبی همکلاسانم تکالیف درسی را انجام دهم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در خانواده ی ما حریم خصوصی اعضا رعایت می شود(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

همیشه نگران این موضوع هستم که دیگران در مورد من چطور قضاوت می کنند (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

در مصیبت ها و مشکلات عبادت به من آرامش می بخشد(*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

باور دارم که می توانم به اهدافم دست پیدا کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

اشخاصی هستند که به هنگام بروز مشکلات اقتصادی، بتوانم روی کمک آن ها حساب کنم (*)
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

کد امنیتی
کد امنیتی
  تصویر جدیدلطفاکد امنیتی را درست وارد نمایید