Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 27 شهریور 1398

برنامهً امتحانی تستی مرکز آزمون کامپیوتری

برنامهً امتحانی تستی مرکز آزمون کامپیوتری تیر ومرداد ماه سال 97 مربوط به دوره های B1وB2
پیوست ها:
دانلود این فایل (970320-C.xlsx)970320-C.xlsx[ ]68 Kb