Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 25 تیر 1403

بازدید ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشور عمان و هیات همراه از دانشکده صنعت هواپیمایی

نایف علی حمدالعبری رئیس سازمان هواپیمایی کشور عمان و هیات همراه در تاریخ 1402/12/09 به اتفاق مدیران ارشد سازمان هواپیمایی ایران و مسئولین دانشکده طی بازدید از این مرکز،نسبت به همکاری های آموزشی فی مابین سازمان هواپیمایی عمان و ایران با محوریت دانشکده صنعت هواپیمایی و موضوع آموزش های مورد نیاز طرفین بحث و تبادل نظر کردند.


2 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy1 copy copy copy copy copy copy copy copy15

6 copy copy copy copy copy copy copy
9

10 copy
12

13