Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 07 خرداد 1402

بخشنامه سنوات ارفاقی دانشجویان پسر برای خدمت وظیفه

(اطلاعیه مهم)
تصویر نامه شماره 35386/4 مورخ 13/04/95 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به همراه بخشنامه شماره 136/2/2-23 مورخ 5/2/95 سازمان وظیفه عمومی ناجا درخصوص حداکثر سنوات ارفاقی قابل تمدید در شرایط خاص، جهت استفاده دانشجویان پسر از معافیت تحصیلی در مقاطع تحصیلی مختلف جهت اطلاع دانشجویان محترم تقدیم می گردد.
توجه: به فایل ضمیمه مراجعه نمایید